Παναγιώτης Δημητράκης

Παναγιώτης Δημητράκης
Συνεργαζόμενος Ερευνητής

O Παναγιώτης Δημητράκης είναι επιστημονικός συνεργάτης στο Ινστιτούτο Γνωσιακής Έρευνας και Τεχνολογίας. Κατέχει τίτλο σπουδών στα Μαθηματικά ( Πανεπιστήμιο Αθηνών) και μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών στη Γλωσσική Τεχνολογία (Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Πανεπιστήμιο Αθηνών και Ινστιτούτο Επεξεργασίας του Λόγου ).  Έχει συμμετάσχει σε μια σειρά από εθνικά και ευρωπαϊκά προγράμματα ( POETICON ++ / FP7-ICT, POETICON / FP7-ICT, Interreg, Μελέτες  Ιδρύματος Λάτση) στα οποία εργάστηκε σε θέματα ενσώματης ανάλυσης γλώσσας, εξόρυξης γλωσσικών και πολυτροπικών δεδομένων και μηχανικής μετάφρασης. Τα τελευταία χρόνια αναπτύσσει μια γνωσιακή μετρική σημασιολογικής ομοιότητας, έναν ενσώματο αναλυτή γλώσσας, καθώς και ρομποτικές εφαρμογές συμπεριλαμβανομένων της κατανόησης οπτικών σκηνών και της διάδρασης ανθρώπου-ρομπότ μέσω γλώσσας, για τις ανάγκες του έργου POETICON++.

 

Δημοσιεύσεις

Audiovisual

Pastra, K. , Balta, E. , & Dimitrakis, P. (Συγγρ.). (2015). COSMOROE Annotated Data Corpus. Athens: Cognitive Systems Research Institute. http://csri.gr/downloads/CMR
Pastra, K. , Balta, E. , & Dimitrakis, P. (Συγγρ.). (2015). COSMOROE Language-Visual Element Parallel Corpus. Athens: Cognitive Systems Research Institute. http://csri.gr/downloads/CMR

Conference Papers

Vatakis, A. , Pastra, K. , & Dimitrakis, P. (Συγγρ.). (2014). Acquisition of object knowledge through Exploratory Acts. Στο 15th International Multisensory Research Forum (IMRF).
Pastra, K. , Balta, E. , Dimitrakis, P. , & Karakatsiotis, G. (Συγγρ.). (2011). Embodied Language Processing: A New Generation of Language Technology. Στο Language-Action Tools for Cognitive Artificial Agents. http://www.csri.gr/files/publications/EmboLa-pastra.pdf
Pastra, K. , Dimitrakis, P. , Balta, E. , & Karakatsiotis, G. (Συγγρ.). (2010). PRAXICON and its language-related modules. Στο Proceedings of companion volume of the 6th Hellenic conference on artificial intelligence (SETN) (σσ 27–32). http://www.csri.gr/files/publications/SETN10-pastra.pdf
Piperidis, S. , Dimitrakis, P. , & Balta, E. (Συγγρ.). (2007). Lexical transfer selection using annotated parallel corpora. Στο N. Nicolov, Bontcheva, K. , Angelova, G. , & Mitkov, R. (Επιμ.), Recent Advances in Natural Language Processing IV (σσ 227–236). J. Benjamins Pub. Co; 1999. http://www.csri.gr/files/publications/RANLP05-balta.pdf

Journal Papers

Vatakis, A. , Pastra, K. , & Dimitrakis, P. (Συγγρ.). (2012). Acquiring object affordances through touch, vision, and language. Seeing and Perceiving, 25, 64–64. http://booksandjournals.brillonline.com/content/journals/10.1163/187847612x646857

Books

Pastra, K. , Balta, E. , Dimitrakis, P. , Mpandavanou, E. , & Lada, M. (Συγγρ.). (2009). Image-Language Dialectics in Greek Caricatures. Research Studies. John Latsis Foundation. http://www.latsis-foundation.org/content/actions/action_342/inline/ell/actionInline_342_555342ebe4c24.pdf