Αγγελική Αλτάνη

Βοηθός Ερευνήτρια
Φεβρουάριος - Ιούλιος 2013

Η Αγγελική Αλτάνη εργάστηκε ως βοηθός ερευνήτριοα στο Ινστιτούτο Γνωσικαής Έρευνας και Τεχνολογίας (ΙΓΕΤ) και στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο (ΕΜΠ) από το Φεβρουάριο ως τον Ιούλιο του 2013. Συμμετείχε στο ερευνητικό πρόγραμμα COGNIMUSE όπου εφήρμοσε το πλαίσιο COSMOROE, επισημιώνοντας ένα πολυμεσικό σώμα και διερευνώντας τη σημασιολογική αλληλεπίδραση μεταξύ διαφορετικών τροπικοτήτων σε οπτικοακουστικά κείμενα.