Ο Χρόνος στη Νοητική Δραστηριότητα – Θεωρητικές, Συμπεριφορικές, Βιοαπεικονιστικές και Κλινικές Απόψεις

Timely Logo
Ακρωνύμιο: 
TIMELY
Πρόγραμμα: 
ESF - COST - Individuals, Societies, Cultures and Health-Grant No: TD0904
Επιστημονικός Υπεύθυνος: 
Διάρκεια: 
2010 - 2014

Το TIMELY είναι ένα έργο δικτύωσης με πάνω από 300 επιστήμονες που ειδικεύονται στο θέμα του χρόνου και της αντίληψης του χρόνου για την ανταλλαγή τεχνογνωσίας και τη θεμελίωση νέων συνεργασιών. Το TIMELY διερευνά θεμελιώδεις ερωτήσεις για την αντίληψη του χρόνου συγκεντρώνοντας για πρώτη φορά έμπειρούς και νέους επιστήμονες από διαφορετικούς επιστημονικούς κλάδους και αντιλήψεις. Συγκεκριμένα, το TIMELY εστιάζει σε τέσσερα κύρια θέματα:

  • Εννοιολογική ανάλυση και μέτρηση του χρόνου: Επί του παρόντος, δεν υπάρχει κοινός κώδικας επικοινωνίας μεταξύ των διαφόρων όψεων της αντίληψης του χρόνου. Ένας αμφιλεγόμενος ορισμός οδηγεί επίσης σε προβληματικές μεθοδολογίες μέτρησης. Η επίτευξη μιας  εννοιολογικής συμφωνίας όσον αφορά στην ανάλυση του χρόνου θα οδηγήσει σε πιο αποτελεσματικές και ακριβείς μετρήσεις της χρονικής αντίληψης ανθρώπων και ζώων.
  • Διερεύνηση γνωσιακών παραγόντων που σχετίζονται με την αντίληψη του χρόνου: Έχει καταγραφεί μεγάλη διακύμανση της αντίληψης του χρόνου μεταξύ ατόμων. Αυτή η διακύμανση αντιπροσωπεύει ένα εμπόδιο στην κατανόηση της αντίληψης του χρόνου. Ως εκ τούτου, είναι απαραίτητη η προσεκτική εξέταση των διαφόρων αντιληπτικών και βιολογικών διεργασιών.
  • Επέκταση της έρευνας για το χρόνο σε πραγματικά ερεθίσματα: Η πλειοψηφία της έρευνας για την αντίληψη του χρόνου έχει εστιαστεί σε απλά ερεθίσματα (μονοτροπικά/πολυτροπικά αλλά πληροφοριακά φτωχά ερεθίσματα), καθιστώντας απαραίτητη τη χρήση ερεθισμάτων με πιο πλούσια πληροφορία (π.χ. μουσική) για την προαγωγή της έρευνας στην αντίληψη του χρόνου που θα οδηγήσει σε πρακτικές εφαρμογές.
  • Αποκάλυψη των νευρωνικών συσχετισμών της αντίληψης του χρόνου: Οι εξελίξεις στην νευρο-απεικόνιση επιτρέπουν την παρατήρηση του εγκεφάλου εν δράσει. Είναι απαραίτητη η αναγνώριση των κατάλληλων τεχνικών για τη μελέτη της αντίληψης του χρόνου τόσο στα ζώα όσο και στους ανθρώπους και για την εξέταση των στρεβλώσεων του χρόνου σε συγκεκριμένες νευρολογικές/ψυχιατρικές παθήσεις και άλλες αναπηρίες.