Τα Ρομπότ χρειάζονται τη Γλώσσα: ένας Υπολογιστικός Μηχανισμός για Γενίκευση και Παραγωγή νέων Συμπεριφορών στα Ρομπότ

Poeticon++ Logo
Ακρωνύμιο: 
POETICON++
Πρόγραμμα: 
FP7 - ICT - Cognitive Systems, Interaction, Robotics - Grant No: 288382
Επιστημονικός Υπεύθυνος: 
Διάρκεια: 
Ιανουάριος 2012 - Δεκέμβριος 2015

Η διαχείριση καινοφανών καταστάσεων πέρα από προγραμματισμένες ή καθορισμένες συμπεριφορές δεν έχει ακόμα επιτευχθεί στην κατασκευή γνωσιακών και ενσώματων συστημάτων. Πιο απλά, οι αισθητηριοκινητικές εμπειρίες στον πραγματικό κόσμο δεν είναι πεπερασμένες και ως εκ τούτου ισχυροί μηχανισμοί γενίκευσης είναι απαραίτητοι για κάθε σύστημα που θέλει να λειτουργεί αποτελεσματικά σε πραγματικά περιβάλλοντα. Το POETICON++ κάνει την υπόθεση ότι η φυσική γλώσσα μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως εργαλείο μάθησης για:

(α) γενίκευση μαθημένων συμπεριφορών και αντιληπτών εμπειριών, και

(β) παραγωγή νέων συμπεριφορών και εμπειριών (δημιουργικότητα).

Αυτή η νέα προσέγγιση στη συμπεριφορά και αντίληψη για τεχνητά ευφυή συστήματα αξιοποιεί τη χρήση ενός ιεραρχικού και παραγωγικού συμβολικού συστήματος για δεικτοδότηση αισθητηριοκινητικών εμπειριών σε διαφορετικά επίπεδα αφαίρεσης. Με βάση τα πειραματικά ευρήματα σχετικά με την κοινή νευρολογική βάση μεταξύ γλώσσας, αντίληψης και κίνησης (κοινή σύνταξη), το POETICON++ προτείνει τη χρήση της φυσικής γλώσσας για γενίκευση και παραγωγή αισθητηριοκινητικών «συντακτικών δομών».

Ο κύριος σκοπός του POETICON++ είναι η ανάπτυξη ενός υπολογιστικού μηχανισμού για μια τέτοια γενίκευση κινητικών προγραμμάτων και οπτικών εμπειριών για ρομπότ. Προς εκπλήρωση του σκοπού αυτού, θα ενοποιήσει εργαλεία φυσικής γλώσσας και οπτικής αναγνώρισης κινήσεων/αντικειμένων με δυνατότητες μάθησης στο ανθρωποειδές ρομπότ iCub. Εργαλεία και ικανότητες θα εμπλακούν σε ένα γνωσιακό διάλογο για καινοφανή γενίκευση κινήσεων και πειράματα δημιουργικότητας σε δύο σενάρια «καθημερινότητας», αποτελούμενα από (α) παραγωγή συμπεριφοράς μέσω λεκτικών εντολών, και (β) κατανόηση οπτικών σκηνών. Το POETICON++ βλέπει τη φυσική γλώσσα ως το απαραίτητο εργαλείο που θα τροφοδοτήσει τα τεχνητά ευφυή συστήματα με δυνατότητες γενίκευσης και δημιουργικότητας σε πραγματικά περιβάλλοντα. Οικοδομώντας πάνω στα αποτελέσματα του έργου POETICON, το νέο έργο συνδυάζει μια εκτεταμένη διεπιστημονική ομάδα ειδικών για την ανάπτυξη του πρώτου υπολογιστικού μηχανισμού που θα χρησιμοποιεί τη γλώσσα ως εργαλείο γενίκευσης συμπεριφορών και εμπειριών.

Μέλη Κοινοπραξίας:

  • Ερευνητικό Κέντρο ΑΘΗΝΑ (Ελλάδα),
  • Ινστιτούτο Γνωσιακής Έρευνας και Τεχνολογίας (Ελλάδα),
  • Ιταλικό Ινστιτούτο Τεχνολογίας (Ιταλία),
  • Πανεπιστήμιο του Μέρυλαντ (ΗΠΑ),
  • Πανεπιστήμιο του Πλύμουθ (Ηνωμένο Βασίλειο),
  • Ανώτατο Τεχνολογικό Ινστιτούτο (Πορτογαλία)