Σημασιολογικά Μονοπάτια για τη Θεμελίωση μιας Χωρικά Σκεπτόμενης Κοινωνίας

GEOTHNK Logo
Ακρωνύμιο: 
GEOTHNK
Πρόγραμμα: 
LIFELONG LEARNING PROGRAMME - Grant no 543451-LLP-1-2013-ICT-KA3
Επιστημονικός Υπεύθυνος: 
Διάρκεια: 
Δεκέμβριος 2013 - Δεκέμβριος 2015

Ποιά είναι τα κοινά στοιχεία διεργασιών όπως η ανάγνωση ενός χάρτη, η εύρεση μιας διαδρομής προς ένα εμπορικό κέντρο, η ερμηνεία ενός διαγράμματος, και η κατανόηση της χωρικής κατανομής ενός φαινομένου ή η συσχέτιση τοποθεσιών και γεγονότων; Όλες είναι διεργασίες που στηρίζονται σε μια νοητική ικανότητα ονόματι χωρική ή γεωχωρική σκέψη. Τελευταία, η χωρική σκέψη έχει αναγνωριστεί ως μια σημαντική ικανότητα τόσο για τις επιστήμες όσο και για την καθημερινότητα. Η χωρική σκέψη θεωρείται βασική ικανότητα για τους τομείς της Επιστήμης, της Τεχνολογίας, της Μηχανικής κια των Μαθηματικών (ΕΤΜΜ). Ερευνητικά αποτελέσματα τονίζουν τις επιδράσεις επιβράβευσης που έχει η ανάπτυξη γεωχωρικών ικανοτήτων στην αύξηση συμμετοχής στους τομείς ΕΤΜΜ, η έλλειψη των οποίων δρα ως εμπόδιο για μαθητές/φοιτητές οδηγώντας τους στην αποτυχία. 

Ο κεντρικός ρόλος της χωρικής σκέψης σε διάφορα επίπεδα της μάθησης, όπως και η συσσωρευμένη εμπειρία και το ενδιαφέρον της κοινοπραξίας σε αυτόν τον τομέα, ήταν οι κύριοι λόγοι για του οποίους επελέγη η αντιμετώπιση των συγκεκριμένων αναγκών έναντι άλλων. 

Η χωρική σκέψη υποσκελίστηκε στην εκπαίδευση για μεγάλη περίοδο από άλλες μορφές σκέψης (λεκτική, μεταφορική, υποθετική και μαθηματική). Αυτή η μοναδική μορφή σκέψης ορίζεται ως η εποικοδομητική σύνθεση τριών συστατικών:

 • έννοιες του χώρου
 • εργαλεία αναπαράστασης
 • διαδικασίες συλλογιστικής

Παρόλα αυτά, η έρευνα έχει δείξει ότι αυτά τα συστατικά της χωρικής σκέψης δεν αντιμετωπίζονται ισομερώς στην εκπαίδευση. Συνεπώς, υπάρχει ξεκάθαρη ανάγκη για ενίσχυση και ενοποίηση των τριών συστατικών της χωρικής σκέψης και ενθαρρύνοντας τους χρήστες σε πιο κριτικές, διερευνητικές μεθόδους διδασκαλίας και μάθησης. Το  GEOTHNK  συγκεντρώνει οργανισμούς με μοναδική τεχνογνωσία που έχουν αποφασίσει να ενώσουν τις δυνάμεις τους σε μια Ευρωπαϊκή προσπάθεια να προτείνουν ένα επιστημονικά στέρεο, τεχνολογικά βιώσιμο και οργανωσιακά ολοκληρωμένο πλαίσιο ανάπτυξης μονοπατιών μάθησης σχετιζόμενων με τη χωρική σκέψη. Σε αυτή την προσπάθεια σημαντικό ρόλο κατέχει η χρήση ανοιχτών εκπαιδευτικών πρακτικών και πόρων.

Κοινοπραξία:

 • Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο (Ελλάδα),
 • Ινστιτούτο Γνωσιακής Έρευνας και Τεχνολογίας (Ελλάδα),
 • Ελληνογερμανική Αγωγή (Ελλάδα),
 • Intrasoft International S.A. (Λουξεμβούργο),
 • Ευρωπαϊκή Ένωση Εργαστηρίων Γεωγραφικής Πληροφορικής (Ολλανδία),
 • Casa Corpului Didactic Cluj (Ρουμανία),
 • Konstantin Preslavsky University of Shumen (Βουλγαρία)
 • BMBF – Ομοσπονδιακό Υπουργείο Παιδείας και Γυναικείων Υποθέσεων (Αυστρία),
 • Stichting GeoFort (Ολλανδία).