Φορητά Ρομπότ για την Επαύξηση, Υποβοήθηση ή Αντικατάσταση των Κινητικών Λειτουργιών του Ανθρώπου

wearable robots logo
Ακρωνύμιο: 
Wearable Robots
Πρόγραμμα: 
ESF - COST - Information and Communication Technologies - Grant No: CA16116
Επιστημονικός Υπεύθυνος: 
Διάρκεια: 
Μάρτιος 2017 – Μάρτιος 2021

Τα Φορητά Ρομπότ (ΦΡ) είναι ένα αναπτυσσόμενο πεδίο προσωπικών συσκευών που αποτελούν ενωποιημένο μέρος της ανθρώπινης λειτουργίας, και αποτελούνται από τυπικά ρομποτικά μέρη όπως ενεργοποιητές, αισθητήρες και αλγόριθμους ελέγχου.

Τα συμβατικά ρομπότ προορίζονται συνήθως για χρήση σε βιομηχανικά περιβάλλοντα για να βοηθήσουν σε κουραστικά και επαναλαμβανόμενα καθήκοντα και εργασίες που απαιτούν υψηλή ακρίβεια. Υπάρχει όμως μια αυξανόμενη ανάγκη και τάση για άμεση φυσική αλληλεπίδραση μεταξύ του ρομπότ και του ανθρώπου χειριστή. Η αλληλεπίδραση με τους ανθρώπους στα ΦΡ δεν είναι μόνο σωματική, αλλά περιλαμβάνει και γνωστικές πτυχές, καθώς ο έλεγχος των διαφόρων λειτουργιών μοιράζεται ανάμεσα στον άνθρωπο και τη συσκευή. Τα ΦΡ μπορούν να χρησιμοποιηθούν είτε για την επαύξηση, εκπαίδευση ή συμπλήρωση των λειτουργιών της κίνησης, είτε για την πλήρη αντικατάστασή τους. Τα φορητά ρομπότ λειτουργούν παράλληλα με τα ανθρώπινα άκρα, όπως συμβαίνει με τα ορθωτικά ρομπότ, τους εξωσκελετούς ή τα ρομποτικά κοστούμια. Τα ΦΡ αναμένεται να βρουν εφαρμογές σε Ιατρικούς, Βιομηχανικούς και Καταναλωτικούς Τομείς, όπως στη νευρο-αποκατάσταση, υποστήριξη εργαζομένων ή γενική επαύξηση. Καθώς τα ΦΡ αλληλεπιδρούν συνεχώς με τους ανθρώπους σε πολλαπλές καταστάσεις, η αλληλεπίδραση ανθρώπου-ρομπότ, η εργονομία, οι ηθικοί, νομικοί και κοινωνικοί παράγοντες, καθώς και η έγκαιρη συμμετοχή των ενδιαφερομένων μερών είναι υψίστης σημασίας. Η δράση αυτή επικεντρώνεται στην ευρωπαϊκή συνένωση διαφορετικών σχετιζόμενων τομέων της επιστήμης και της μηχανικής, καθώς και στη προσέλκυση των ενδιαφερομένων μερών για τη βελτίωση της τεχνολογίας ΦΡ και των κοινωνικών επιπτώσεων της.