Το Ευρωπαϊκό Δίκτυο για την Eνοποίηση Όρασης και Γλώσσας

iV&L Net Logo
Ακρωνύμιο: 
iV&L
Πρόγραμμα: 
ESF - COST - Information and Communication Technologies - Grant No: IC1307
Επιστημονικός Υπεύθυνος: 
Διάρκεια: 
Ιούλιος 2014 - Ιούνιος 2018

Η εκρηκτική ανάπτυξη των οπτικών και κειμενικών δεδομένων (τόσο στον Παγκόσμιο Ιστό, όσο και αποθηκευμένα σε ιδιωτικά αποθετήρια από διάφορους οργανισμούς και εταιρίες) έχει οδηγήσει σε επείγουσες απαιτήσεις σε όρους αναζήτησης, επεξεργασίας και διαχείρισης ψηφιακού περιεχομένου. Οι πιθανές λύσεις για πρόσβαση ή εξόρυξη τέτοιων δεδομένων εξαρτώνται από τη δυνατότητα γεφύρωσης του σημασιολογικού κενού μεταξύ όρασης και γλώσσας, το οποίο με τη σειρά του απαιτεί τεχνογνωσία από δύο, μέχρι σήμερα, ασύνδετα πεδία: τη Μηχανική Όραση – ΜΟ  (Computer Vision – CV) και την Επεξεργασία Φυσικής Γλώσσας – ΕΦΓ (Natural Language Processing – NLP). Ο βασικός στόχος του δικτύου iV&L είναι η οικοδόμηση μιας Ευρωπαϊκής Ερευνητικής Κοινότητας στους προαναφερθέντες τομείς, στοχεύοντας σε 4 θέματα: (i) Ενοποιημένη Μοντελοποίηση Όρασης και Γλώσσας για Εργασίες που απαιτούν ΜΟ και ΕΦΓ· (ii) Εφαρμογές Ενοποιημένων Μοντέλων· (iii) Αυτόματη παραγωγή Περιγραφών Εικόνων και Βίντεο· (iv) Σημασιολογική Αναζήτηση Είκόνων και Βίντεο. Το δίκτυο iV&L θα διοργανώνει ετήσια συνέδρια, τεχνικές συναντήσεις, επισκέψεις συνεργατών, συγκριτικές αξιολογήσεις δεδομένων/εργασιών, και σύνδεση βιομηχανίας/τελικού χρήστη. Η Ευρώπη διαθέτει πολλούς από τους πρωτοπόρους ερευνητές σε ΜΟ και ΕΦΓ. Η αξιοποίηση αυτής της τεχνογνωσίας, και η συνεργασία, η δικτύωση και η οικοδόμηση κοινοτήτων που επιτρέπουν οι δράσεις COST, θα έχουν σημαντικό αντίκτυπο, ως προς την προώθηση τόσο της θεωρίας/μεθοδολογίας όσο και πρακτικών τεχνολογιών για την ενοποίηση όρασης και γλώσσας.