Γνωστικές Πτυχές Πολυμεσικής Επεξεργασίας Σημάτων και Γεγονότων

Cognimuse Project
Ακρωνύμιο: 
COGNIMUSE
Πρόγραμμα: 
Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας, ΑΡΙΣΤΕΙΑ Ι
Επιστημονικός Υπεύθυνος: 
Διάρκεια: 
Δεκέμβριος 2013 - Δεκέμβριος 2015

Απαντώντας στην πρόκληση να προσδώσουμε στους υπολογιστές ανθρώπινες ικανότητες για πολυτροπική και πολυαισθητηριακή επεξεργασία πληροφορίας, το COGNIMUSE αναλαμβάνει βασική έρευνα στη μοντελοποίηση πολυαισθητηριακής και αισθητηριο-σημασιολογικής ενοποίησης μέσω σύμπραξης μεταξύ θεωρίας συστημάτων, υπολογιστικών αλγορίθμων και πειραματικής έρευνας πάνω στην ανθρώπινη νόηση. Το έργο εστιάζει στην ενοποίηση τριών τροπικοτήτων (ήχο, εικόνα και κείμενο) τόσο στο επίπεδο του σήματος όσο και στο σημασιολογικό, για εντοπισμό σημαντικών αντιληπτικών γεγονότων σε κινηματογραφικές ταινίες. Στόχος είναι η δημιουργία ενός αλγορίθμου παραγωγής τρέιλερ για ταινίες που θα ενσωματώνει σημαντικά γεγονότα της ταινίας όπως έχουν αναδειχθεί μέσω της ενοποίησης της γλωσσολογικής και αντιληπτικής πληροφορίας και της πειραματικής επαλήθευσης μέσω γνωσιακών πειραμάτων πάνω στη σημαντικότητα με υψηλού επιπέδου (πολυπλοκότητας) ερεθίσματα.

Μέλη Κοινοπραξίας:

  • Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Τμήμα Επιστήμης Υπολογιστών, Εργαστήριο Μηχανικής Όρασης, Επικοινωνίας με Λόγο και Επεξεργασίας Σήματος.

Σε συνεργασία με:

  • Το Ινστιτούτο Γνωσιακής Έρευνας και Τεχνολογίας (ΙΓΕΤ),
  • Το Ινστιτούτο Επεξεργασίας του Λόγου/Ερευνητικό Κέντρο Αθηνά