Πολυαισθητηριακή Αντίληψη

Multisensory Perception at CSRI

Η ανθρώπινη αντίληψη είναι πολυαισθητηριακή και πολυτροπική. Εστιάζουμε την πειραματική μας έρευνα σε δύο άξονες: κατά πρώτον στην εξερεύνηση των θεμελιωδών μηχανισμών που ρυθμίζουν ένα πολυαισθητηριακό γεγονός και την αντίληψη του χρόνου, και κατά δεύτερον στο ρόλο της γλώσσας στη διάδρασή της με αυτούς τους μηχανισμούς.  Ο πρώτος άξονας ασχολείται κυρίως με την έρευνα της συγχρονικότητας, της διάρκειας και της σειράς των γεγονότων, ενώ ο δεύτερος ασχολείται με την αντίληψη της σημαντικότητας των αντικειμένων και την προσοχή, όπως ρυθμίζεται από τη γλώσσα, καθώς και την παράλληλη με την ομιλία εξερεύνηση αντικειμένων μέσω της αφής. Η έρευνά μας συνεισφέρει στην καθιέρωση μιας αναδυόμενης ερευνητικής κατεύθυνσης που επιτάσσει τη δυναμική υπαγωγή της γλώσσας στην εξερεύνηση της πολυαισθητηριακής αντίληψης. Ενσωματώνουμε τα σχετικά ευρήματα στην ανάπτυξη ευφυών προγραμμάτων υπολογιστή, φέρνοντας έτσι σε άμεση επαφή την πειραματική έρευνα και την τεχνολογική ανάπτυξη. Η πειραματική μας έρευνα εκτείνεται σε ένα εύρος πεδίων, όπως η «εντύπωση ενότητας» (Unity Effect), η συναισθησία, ο ρόλος του σκοπού και αποτελέσματος της κίνησης στην εκμάθηση νέων δραστηριοτήτων, οι παράλληλες με την ομιλία κινήσεις εξερεύνησης αντικειμένων και πολλά άλλα.