Ενσώματη Επεξεργασία Γλώσσας

Embodied Language Processing at CSRI

Η Επεξεργασία της Φυσικής Γλώσσας δε λαμβάνει χώρα σε ένα γνωσιακό κενό, απομονωμένη από την αντίληψη και την κίνηση. Αντίθετα με τις παραδοσιακές προσεγγίσεις της υπολογιστικής ανάλυσης και παραγωγής γλώσσας οι οποίες λειτουργούν σε έναν «αποκλειστικά γλωσσικό» χώρο, παρουσιάζουμε μια νέα θεωρητική και υπολογιστική ματιά στη γλώσσα ως ένα ενεργό σύστημα σε εφαρμογές πολυτροπικής νόησης. Αναπτύσσουμε την πρώτη οικογένεια εργαλείων ενσώματης επεξεργασίας της γλώσσας, και νέα ενσώματα λεξικά που ωθούν την πρωτοπορία της έρευνας προς πειραματικά ευρήματα τού πως λειτουργεί ο ανθρώπινος εγκέφαλος. Τα εργαλεία μας στοχεύουν να γεφυρώσουν το χάσμα μεταξύ της φυσικής γλώσσας και του αισθητηριοκινητικού χώρου, επιτρέποντας στα ευφυή συστήματα να πάνε πέρα από τη χρήση της γλώσσας ως ένα μέσο διεπαφής, προς το να εκμεταλλευτούν πλήρως τις δυνατότητές της για γενίκευση συμπεριφορών, δημιουργικότητα και απόδοση πρόθεσης. Έτσι, φέρνουμε την έννοια της αναφορικότητας στον πυρήνα της γλωσσικής ανάλυσης, καθώς αυτή διατηρεί ένα βασικό ρόλο για την αλληλεπίδραση με την αντίληψη, το σύστημα κίνησης και τη γενίκευση και μάθηση στη σημασιολογική μνήμη. Αξιοποιούμε θεμελιώδεις μηχανισμούς του γλωσσικού συστήματος, όπως οι μηχανισμοί της παραγωγής και της σύνθεσης, και η έννοια της εξαίρεσης (γραμματικής ανωμαλίας). Αυτοί οι μηχανισμοί καθιστούν τη φυσική γλώσσα όχι ένα ακόμα συμβολικό σύστημα, αλλά ένα πανίσχυρο σύστημα.