The Institute

Το Ινστιτούτο

CSRI Offices

Το Ινστιτούτο Γνωσιακής Έρευνας και Τεχνολογίας (ΙΓΕΤ) είναι ένας μη-κερδοσκοπικός, μη-κυβερνητικός ερευνητικός οργανισμός που ειδικεύεται στο διεπιστημονικό πεδίο των Γνωσιακών Συστημάτων. Οι βασικές του δραστηριότητες περιλαμβάνουν θεωρητική, πειραματική και υπολογιστική έρευνα και ανάπτυξη για την διερεύνηση και μοντελοποίηση των θεμελιωδών μηχανισμών της ανθρώπινης νόησης.

Όραμα

Να αναπτύξουμε γνωσιακά συστήματα με νοημοσύνη ανθρωπίνου επιπέδου για τη βελτίωση της καθημερινής ζωής.

Αποστολή

  • να δημιουργήσουμε διεπιστημονικά ερευνητικά εργαστήρια με ενοποιημένες δεξιότητες και εξειδίκευση που να συμπεριλαμβάνουν τη Μηχανική/Επιστήμη Υπολογιστών, τις Ανθρωπιστικές Επιστήμες/Γλωσσολογία, τις Βιοεπιστήμες/Νευροεπιστήμη και Γνωσιακή Ψυχολογία
  • να αναπτύξουμε ανθρωποκεντρικές και εμπνευσμένες από τη βιολογία ευφυείς τεχνολογίες για την αντιμετώπιση κοινωνικών αναγκών και τη βελτίωση της ποιότητας ζωής
  • να φέρουμε την επιστήμη πιο κοντά στην κοινωνία μέσω μεταφοράς διεπιστημονικής γνώσης και πρακτικών έρευνας σε μαθητές όλων των βαθμίδων εκπαίδευσης, αλλά και στο ευρύ κοινό.

Φιλοσοφία

  • προωθούμε την αριστεία και την ακεραιότητα στην επιστήμη
  • ενθαρρύνουμε την πρωτοβουλία, την καινοτομία και τη δημιουργικότητα
  • πιστεύουμε στην αποτελεσματική συνεργασία, τη διαρκή μόρφωση και τη διεπιστημονική έρευνα
  • θεωρούμε πως η ανάπτυξη συστημάτων με νοημοσύνη ανθρωπίνου επιπέδου είναι δυνατή κυρίως μέσα από την εξερεύνηση της ανθρώπινης νόησης
  • αντιλαμβανόμαστε την ευφυή τεχνολογία ως μια πλατφόρμα εξερεύνησης της λειτουργίας του ανθρωπίνου εγκεφάλου και ένα μέσο αντιμετώπισης μεγάλων κοινωνικών προκλήσεων
  • υποστηρίζουμε ενεργά το κίνημα ανοιχτού κώδικα δίνοντας ελεύθερη πρόσβαση στο λογισμικό και τα δεδομένα μας.

Τεχνογνωσία

Multimodal Cognition at CSRI

Πολυτροπική Νόηση

Η Γλώσσα αλληλεπιδρά στενά με την Αντίληψη και την Κίνηση, και η δυναμική τέτοιων αλληλεπιδράσεων τροφοδοτεί και τροφοδοτείται -μεταξύ άλλων- από τη Σημασιολογική Μνήμη. Η κατανεμημένη και συσχετιστική φύση αυτής της δυναμικής ρυθμίζει τις διαδικασίες Μάθησης και Συλλογιστικής. Η έρευνά μας προς αυτή την κατεύθυνση στοχεύει στη μοντελοποίηση της αυτόνομης, εξελικτικής ανάπτυξης της πρόσληψης αισθητηριοκινητικών εμπειριών και συμβόλων. Συνεισφέρουμε θεωρία, εργαλεία και πειραματικές μεθόδους για την διερεύνηση και μοντελοποίηση τέτοιων διαδικασιών, αποτελούμενα από μεγάλης κλίμακας μονάδες σημασιολογικής μνήμης, ενσώματα λεξικά, εργαλεία συλλογιστικής για την κοινή λογική και γνωσιακές και σημασιολογικές μετρικές ομοιότητας. Η ευφυής τεχνολογία που αναπτύσσεται σε αυτά τα πλαίσια έχει μεγάλο εύρος εφαρμογών, περιλαμβανομένων της Κατανόησης Οπτικών Σκηνών, Ανάλυσης και Παραγωγής Πολυτροπικών Διαλόγων, Οπτικοακουστικής Δεικτοδότησης, Ανάκτησης και Παραγωγής Περιλήψεων για Επεξεργασία Πολύ Μεγάλων Δεδομένων. 
Embodied Language Processing at CSRI

Ενσώματη Επεξεργασία Γλώσσας

Η Επεξεργασία της Φυσικής Γλώσσας δε λαμβάνει χώρα σε ένα γνωσιακό κενό, απομονωμένη από την αντίληψη και την κίνηση. Αντίθετα με τις παραδοσιακές προσεγγίσεις της υπολογιστικής ανάλυσης και παραγωγής γλώσσας οι οποίες λειτουργούν σε έναν «αποκλειστικά γλωσσικό» χώρο, παρουσιάζουμε μια νέα θεωρητική και υπολογιστική ματιά στη γλώσσα ως ένα ενεργό σύστημα σε εφαρμογές πολυτροπικής νόησης. Αναπτύσσουμε την πρώτη οικογένεια εργαλείων ενσώματης επεξεργασίας της γλώσσας, και νέα ενσώματα λεξικά που ωθούν την πρωτοπορία της έρευνας προς πειραματικά ευρήματα τού πως λειτουργεί ο ανθρώπινος εγκέφαλος. Τα εργαλεία μας στοχεύουν να γεφυρώσουν το χάσμα μεταξύ της φυσικής γλώσσας και του αισθητηριοκινητικού χώρου, επιτρέποντας στα ευφυή συστήματα να πάνε πέρα από τη χρήση της γλώσσας ως ένα μέσο διεπαφής, προς το να εκμεταλλευτούν πλήρως τις δυνατότητές της για γενίκευση συμπεριφορών, δημιουργικότητα και απόδοση πρόθεσης. Έτσι, φέρνουμε την έννοια της αναφορικότητας στον πυρήνα της γλωσσικής ανάλυσης, καθώς αυτή διατηρεί ένα βασικό ρόλο για την αλληλεπίδραση με την αντίληψη, το σύστημα κίνησης και τη γενίκευση και μάθηση στη σημασιολογική μνήμη. Αξιοποιούμε θεμελιώδεις μηχανισμούς του γλωσσικού συστήματος, όπως οι μηχανισμοί της παραγωγής και της σύνθεσης, και η έννοια της εξαίρεσης (γραμματικής ανωμαλίας). Αυτοί οι μηχανισμοί καθιστούν τη φυσική γλώσσα όχι ένα ακόμα συμβολικό σύστημα, αλλά ένα πανίσχυρο σύστημα.
Multisensory Perception at CSRI

Πολυαισθητηριακή Αντίληψη

Η ανθρώπινη αντίληψη είναι πολυαισθητηριακή και πολυτροπική. Εστιάζουμε την πειραματική μας έρευνα σε δύο άξονες: κατά πρώτον στην εξερεύνηση των θεμελιωδών μηχανισμών που ρυθμίζουν ένα πολυαισθητηριακό γεγονός και την αντίληψη του χρόνου, και κατά δεύτερον στο ρόλο της γλώσσας στη διάδρασή της με αυτούς τους μηχανισμούς.  Ο πρώτος άξονας ασχολείται κυρίως με την έρευνα της συγχρονικότητας, της διάρκειας και της σειράς των γεγονότων, ενώ ο δεύτερος ασχολείται με την αντίληψη της σημαντικότητας των αντικειμένων και την προσοχή, όπως ρυθμίζεται από τη γλώσσα, καθώς και την παράλληλη με την ομιλία εξερεύνηση αντικειμένων μέσω της αφής. Η έρευνά μας συνεισφέρει στην καθιέρωση μιας αναδυόμενης ερευνητικής κατεύθυνσης που επιτάσσει τη δυναμική υπαγωγή της γλώσσας στην εξερεύνηση της πολυαισθητηριακής αντίληψης. Ενσωματώνουμε τα σχετικά ευρήματα στην ανάπτυξη ευφυών προγραμμάτων υπολογιστή, φέρνοντας έτσι σε άμεση επαφή την πειραματική έρευνα και την τεχνολογική ανάπτυξη. Η πειραματική μας έρευνα εκτείνεται σε ένα εύρος πεδίων, όπως η «εντύπωση ενότητας» (Unity Effect), η συναισθησία, ο ρόλος του σκοπού και αποτελέσματος της κίνησης στην εκμάθηση νέων δραστηριοτήτων, οι παράλληλες με την ομιλία κινήσεις εξερεύνησης αντικειμένων και πολλά άλλα.