ΤΕΧΝΟΓΝΩΣΙΑ

Multimodal Cognition at CSRI

Πολυτροπική Νόηση

Συνεισφέρουμε θεωρία, εργαλεία και πειραματικές μεθόδους για την διερεύνηση και μοντελοποίηση της αλληλεπίδρασης Γλώσσας, Αντίληψης και Κίνησης, συμπεριλαμβανομένων μίας μονάδας σημασιολογικής μνήμης μεγάλης κλίμακας, ενός ενσώματου λεξικού, εργαλείων συλλογιστικής για την κοινή λογική και γνωσιακών και σημασιολογικών μετρικών ομοιότητας.
Embodied Language Processing at CSRI

Ενσώματη Επεξεργασία Γλώσσας

Εισάγουμε μια νέα θεωρητική και υπολογιστική ματιά στη γλώσσα ως ένα ενεργό σύστημα σε εφαρμογές πολυτροπικής νόησης. Αναπτύσσουμε την πρώτη οικογένεια εργαλείων ενσώματης επεξεργασίας της γλώσσας, και νέα ενσώματα λεξικά που ωθούν την πρωτοπορία της έρευνας προς πειραματικά ευρήματα τού πως λειτουργεί ο ανθρώπινος εγκέφαλος.
Multisensory Perception at CSRI

Πολυαισθητηριακή Αντίληψη

Διεξάγουμε βασική, πειραματική έρευνα για την εξερεύνηση των θεμελιωδών μηχανισμών που ρυθμίζουν ένα πολυαισθητηριακό γεγονός, την αντίληψη του χρόνου, καθώς και τη διάδραση της γλώσσας με την αντίληψη. Η έρευνά μας εκτείνεται σε ένα εύρος πεδίων, όπως η «εντύπωση ενότητας», η συναισθησία, ο ρόλος σκοπού και αποτελέσματος στην εκμάθηση νέων δραστηριοτήτων κ.α.  

ΕΙΔΗΣΕΙΣ & ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ